PTC Creo Tolerance Analysis Extension

 

     软件(由 CETOL Technology 提供技术支持)可快速执行 3D CAD 模型分析并在其上直接记录几何公差,因此,其可确保一旦制造完成,产品的所有组件均可在车间得到正确组装。该软件能够轻松分析、可视化和理解几何公差的叠加和间隙,在设计过程早期即纳入制造差异信息。这有助于简化详细设计和验证与检验过程,以便针对制造工艺优化产品设计,更快地向市场交付高质量的产品。                     


功能和优势                                          

  > 快速分析模型的真实统计偏差、西格玛质量以及个体尺寸的影响和敏感度.

> 轻松地将 GTOL 和尺寸公差直接纳入 CAD 模型中,并在装配级的已保存公差分析中管理 1-D 公差环.

> 针对制造工艺改进设计,加快产品上市速度,提高产品质量并更高效地控制成本 .